BLANCA VIÑAS

Blanca Viñas explora espais ambigus, fràgils i irreconeixibles a través de la fotografia analògica. El caràcter lúdic de la presa fotogràfica mitjançant la incorporació de l’accident i de l’atzar mitjançant la imposició de normes i constriccions formen part del procés de creació. Per això, la seva obra especula sobre la relació espai-temps, posa sota sospita les lleis de la gravetat i recupera la importància de l’inconscient. En definitiva, busca estimular en els públics mirades diferents -i, per tant, crítiques- sobre el que esdevé.

http://www.blancavinas.com/